สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ตั้งอยู่เลขที่ 140 ถนนยันตกิจโกศล
ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000

โทรศัพท์ : 054 - 511 899
โทรสาร : 054 - 511 900

E - mail : parophrae@hotmail.com
Website : http://www.parophrae.com/
facebook : http://www.facebook.com/parophrae