การทำไม้ในประเทศไทยเริ่มจากการขยายอำนาจของประเทศอังกฤษ โดยบริษัทอีส เอเชียติก
(East Asiatic Co.Ltd) การจัดการป่าไม้เริ่มจากยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น อยู่ในความควบคุม
ของเจ้าผู้ครองนคร ตามหัวเหมืองต่าง ๆ เจ้าผู้ครองนครจึงเป็นผู้อนุญาต และจัดเก็บเงินรายได้
้จากการทำไม้เรื่อยมาจนถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรง
โปรดเกล้าให้สถาปนากรมป่าไม้ ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๙ ให้มีผู้รับผิดชอบดูแลกิจการป่าไม้
ของประเทศไทย
กิจการป่าไม้ของกรมป่าไม้มุ่งเน้นการทำไม้เป็นสำคัญ
ทำให้กิจการส่วนใหญ่จึงมีอยู่เฉพาะภาคเหนือตอนบน
ของประเทศเนื่องจากอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้
อาคารที่ทำการกรมป่าไม้หลังแรกจึงตั้งอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันใช้เป็น ที่ทำการของสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖หรือสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่
(เดิม) การบริหารกรมป่าไม้ในขณะนั้นมีสาขาภาคอยู่
๓ ภาคคือป่าไม้ภาคเชียงใหม่ป่าไม้ภาคลำปางและ
ป่าไม้ภาคนครสวรรค์

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๔ กิจการป่าไม้ได้ขยายเพิ่มขึ้นอีก ๔ ภาคกล่าวคือป่าไม้ภาคพิษณุโลกป่าไม้
ภาคขุนยวมป่าไม้ภาคแพร่ และป่าไม้ภาคน่าน ป่าไม้ภาคแพร่จึงเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๔ มี
ที่ทำการตั้งอยู่ ณ ริมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ปัจจุบันใช้เป็นบ้านพัก
รับรองโดยมี มิสเตอร์วูด (Mr.Wood) เป็นป่าไม้ภาคแพร่คนแรก

ในปี พ.ศ.๒๔๘๓ มีการปรับปรุงการบริหารกรมป่าไม้ใหม่จัดตั้งสำนักงานป่าไม้เขตทั่วประเทศรวม 
๑๒ เขตทำให้ป่าไม้ภาคแพร่ถูกยุบรวมกับป่าไม้เขตลำปาง สถานการณ์ในขณะนั้นมีการเปลี่ยน
แปลงมากยิ่งขึ้นทำให้การบริหาร งานป่าไม้เขต ซึ่งมีอยู่ ๑๒ เขต ไม่สอดคล้องกับการบริหารงาน
ในปี พ.ศ.๒๔๙๕ จึงได้จัดแบ่งการบริหารงาน กรมป่าไม้ใหม่ให้มี ๒๑ เขต ป่าไม้เขตแพร่จึงได้รับการ
จัดตั้งอีกครั้งโดยรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ และ ใช้ที่ทำการเดิมของป่าไม้
ภาคแพร่ โดยมีนายอัมพันธ์ บุญบุตรเป็นผู้บริหารป่าไม้เขตแพร่คนแรก การบริหารงานของสำนักงาน
ป่าไม้เขตแพร่ดำเนินงาน เรื่อยมาจนถึงป พ.ศ.๒๔๙๙ จึงโอนพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ไป
สังกัดป่าไม้เขตพิษณุโลก

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๐๖ นายรัตน์  พนมขวัญผู้รักษาราชการแทนป่าไม้เขตแพร่ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าสำนักงานป่าไม้เขตแพร่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำยมเมื่อฤดูน้ำหลากกระแสน้ำมักกัดเซาะตลิ่ง
เรื่อยๆหากปล่อยไว้เกรงว่าจะกัดเซาะถึงตัวอาคารสำนักงานประกอบกับในฤดูน้ำหลากมักเกิด
อุทกภัยน้ำท่วมบริเวณอาคารสำนักงานอยู่เสมอจึงเสนอกรมป่าไม้ให้ย้ายที่ทำการไปตั้งที่แห่ง
ใหม่กรมป่าไม้จึงอนุญาตให้จัดซื้อที่ดินแห่งใหม่เพื่อตั้งสำนักงานป่าไม้เขตแพร่ ในท้องที่ตำบลป่าแมต
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บนเนื้อที่ ๔๕ ไร่และจัดสรรเงินงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคาร ได้ทำการก่อ
สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๕ และเปิดเป็นที่ทำการ ป่าไม้เขตแพร่แห่งใหม่
     
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๕ การบริหารงานในรูปแบบสำนักงานป่าไม้เขตแพร่ได้ดำเนินการเรื่อยมา
จนกระทั่ง ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่บางส่วน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงทำให้สำนักงานป่าไม้เขตแพร่ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ไปเป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท ี่๑๓
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ปรับเปลี่ยน
การบริหารโดยเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ และเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบเข้ามาอีก
๑ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง
     
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ในเขตป่าพื้นที่อนุรักษ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลัก
และนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน
ลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า งานอุทยานแห่งชาติ งานอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร
งานจัดการไฟป่า การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๓. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรความหลาก
หลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๔. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย