สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) Untitled Document

     

 
กิจกรรมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน/ภัยแล้ง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนภปฎล เมฆเมฆา)เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 และ หน.อช.ศรีน่าน แม่จริม ขุนน่าน และดอยภูคา ร่วมประชุมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

วันนี้ (21 เม.ย.) เวลา 15.00 น. นายบรรพต คันธเสนผอ.สบอ.13 ร่วมในพิธีมอบเกียรติบัตรและครุฑทองคำข้าราชการดีเด่น ทส. และพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย รมว.ทส. ปทส. และผู้บริหารระดับสูง ทส. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13, ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.13 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

นายบรรพต คันธเสน ผอ.สบอ.13 เป็นประธานในพิธีเปิดการสนธิกำลังปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่วิกฤติ ท้องที่จังหวัดแพร่ ณ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยมีนายอำเภอลอง นายอำเภอวังชิ้น กรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ นายก อบต. และกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ร่วมในพิธี
1


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
รหัส หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ
10 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร...   2014-04-24
8 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย   2014-04-24
9 สอบราคาจ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูก   2014-04-24
6 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม   2014-04-24
7 ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และขนส่ง   2014-04-24

เอกสารเผยแพร่
รหัส หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่บันทึก
 

 

 


Untitled Document
นายบรรพต คันธเสน
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

ประกวดราคา/สอบราคา(ดูทั้งหมด)
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หนังสือเวียนกรมอุทยาน
หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ
สถิติและข้อมูลทั่วไป
สลิปเงินเดือนข้าราชการ
สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ
อัตราค่าบริการต่างๆ ในอุทยานฯ
หนังสือ วารสาร สารคดี
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตรวจสอบระดับน้ำยม
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้


 


 
 
ศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000